ePDA 2023 is now open for submissions!

School of Design at The Hong Kong Polytechnic University

Yi-Teng Shih

Website https://www.sd.polyu.edu.hk/en/meet-our-staff/yi-teng-shih

Hong Kong
China