ePDA 2023 is now open for submissions!

Atilim University

Ayse Ezgi İlhan

Ankara
Turkey